Przyjmowanie dostaw

Surowiec może zostać zakupiony tylko i wyłącznie od kwalifikowanych dostawców (patrz: „zasady współpracy”). Przyjmowanie dostaw składa się z oceny wstępnej i właściwej. Po dwustronnej akceptacji warunków przyjęcia dostawy jest wydawany dokument PZ, a następnie na tej podstawie wypisywana jest faktura.

Wstępna ocena

W pierwszej kolejności dostawa jest oceniana pod względem cech dyskwalifikacyjnych, tj. takich których wystąpienie powoduje automatyczną odmowę przyjęcia dostarczonej partii. Obejmuje ona ocenę stanu środka transportu i stanu opakowań (czystość, obce zapachy itd.), a także wstępną organoleptyczną ocenę jakości surowca (przed rozładunkiem). Cechy dyskwalifikujące są uzależnione od rodzaju skupowanego surowca. Najczęściej stosowane kryteria to:

 • nieakceptowalne warunki sanitarne transportu,
 • obcy, nietypowy zapach,
 • nietypowy smak,
 • szkodniki, larwy szkodników,
 • ciała obce (drewno, plastik, metal, smary itd.),
 • przemarznięcia i zaparzenia,
 • surowiec nasiąknięty wodą,
 • obite owoce,
 • przekroczony poziom metali ciężkich, pestycydów lub azotanów.

Właściwa ocena

Po wstępnej ocenie pobierana jest próbka do kontroli jakości surowca na zgodność z wymaganiami ze specyfikacji. Cechy podlegające ocenie są uzależnione od rodzaju skupowanego surowca. Najczęściej stosowane kryteria to:

 • szczegółowe sprawdzenie surowca pod względem kryteriów dyskwalifikacyjnych,
 • organoleptyczna ocena jakości surowca (m.in. obecność zanieczyszczeń mineralnych i organicznych, barwa, rozmiar, równe przycięcie, świeżość, brak uszkodzeń, oznaki chorobowe),
 • przeprowadzenie testów specjalistycznymi urządzeniami.

Po przeprowadzeniu oceny pracownik firmy informuje dostawcę o wynikach kontroli, decyduje czy należy przyjąć dostarczony surowiec, klasyfikuje go i wycenia. Każdy przyjęty surowiec jest ważony (wagi są co dwa lata legalizowane, a dodatkowo regularnie wzorcowane – poniżej aktualne świadectwa legalizacji).

waga

Pobieranie próbek do badań

Od każdej dostawy pobierana jest przy dostawcy lub jego przedstawicielu (dostarczającym towar) próbka surowca. Następnie ostaje ona umieszczona w folii zabezpieczającej (tzw. bezpiecznej kopercie). Próbki są wykorzystywane do potencjalnych przyszłych badań, w szczególności na pozostałość pestycydów, metali ciężkich i rotawirusów.

Opakowania

Wraz z dokumentem PZ dotyczącym surowca wydawany jest drugi dokument PZ dotyczący przyjętych do zakładu opakowań. Odbiór opakowań możliwy jest po przerobieniu towaru.

Jeżeli trwa obecnie produkcja, możliwy jest natychmiastowy odbiór opakowań. Opakowania mogą zostać również wymienione na inne, o takiej samej jakości.

Terminologia

 • Kwalifikowany dostawca – dostawca, który spełniania wymagania wewnątrzzakładowe. Tylko taki dostawca może dostarczać surowiec do zakładu.
 • Specyfikacja surowca – wyszczególnienie i dokładny wykaz informacji na temat wymagań wobec skupowanego surowca.
 • Surowiec niezgodny ze specyfikacją – surowiec, który nie spełnia wymagań i nie może zostać przyjęty do zakładu.
 • Surowiec warunkowo przyjęty – surowiec, który nie spełnia wszystkich wymagań zawartych w specyfikacji, ale możliwe jest jego przyjęcie do zakładu. Posiada wady, które możliwe są do wyeliminowania przez podjęcie odpowiednich działań.
 • Kontrola organoleptyczna – sprawdzenie właściwości badanego obiektu za pomocą zmysłów (wzrok, węch, smak, słuch, dotyk).