Informacje na temat projektu z zakresu CSR

Tytuł: „Wdrożenie strategii CSR czynnikiem sukcesu firmy CK Frost Sp. z o.o.”

Okres realizacji: 01.07.2014-28.02.2015

Cel główny: zwiększenie potencjału konkurencyjnego CK Frost Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii CSR w firmie uwzględniając środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne.

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie potrzeb i oczekiwań kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa.
 2. Zmniejszenie wpływu działań przedsiębiorstwa na środowisko poprzez opracowanie w firmie nowej koncepcji gospodarki wodno-ściekowej oraz przez zakup środka trwałego do oczyszczalni ścieków poprzemysłowych (filtra taśmowego).
 3. Zbudowanie długofalowego dialogu z interesariuszami wewnętrznymi poprzez wprowadzenie trwałych zmian w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie.
 4. Budowanie trwałych relacji z lokalnymi dostawcami surowców i zwiększenie efektywności systemu dostaw, pod względem planowania i dwustronnego komunikowania potrzeb i oczekiwań.
 5. Zintensyfikowanie kanałów komunikacji przedsiębiorstwa z jego interesariuszami.

Projekt obejmuje:

 1. Analizę potrzeb i oczekiwań pracowników, dostawców oraz innych interesariuszy przedsiębiorstwa (III kw. 2014 roku).
 2. Opracowanie nowej koncepcji gospodarki wodno-ściekowej oraz zakup nowego środka trwałego do oczyszczalni ścieków poprzemysłowych (III kw. 2014 roku).
 3. Zbadanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, w tym określenie problemów w nich zachodzących (III kw. 2014 roku).
 4. Wypracowanie zasad współpracy z lokalnymi dostawcami owoców i warzyw (IV kw. 2014 roku).
 5. Wypracowanie zasad współpracy i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz poprawa procesów zachodzących w przedsiębiorstwie przy współpracy z pracownikami przedsiębiorstwa (IV kw. 2014 roku oraz I kw. 2015 roku).

Oczekiwane efekty:

 1. Firma zwiększy swoją wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań jej kluczowych interesariuszy, a dzięki temu będzie mogła lepiej komunikować się z interesariuszami, lepiej budować z nimi dialog, a przez to zwiększać zaufanie do siebie.
 2. Firma otrzyma raport z audytu, który oceni obecny stan gospodarki wodno-ściekowej. Firma będzie posiadać nową koncepcję gospodarki wodno-ściekowej.
 3. Firma chce zwiększyć zaangażowanie pracowników, ich udział w procesach zarządzania oraz polepszyć komunikację z nimi. Firma chciałaby, aby pracownicy poczuli większą odpowiedzialność za wykonywane obowiązki i utożsamiali się z przedsiębiorstwem.
 4. Firma zwiększy efektywność zarządzania łańcuchem dostaw dzięki odpowiednim narzędziom dwustronnej komunikacji z dostawcami owoców i warzyw. Firma będzie mogła efektywnie współpracować z tą grupą interesariuszy.

Projekt jest zrealizowany w ramach konkursu „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez CSR”, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.